Newsletter

Obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ CHARITATIVNÍHO BĚHU  PROBĚHNI.SE

Tyto podmínky Asociace sportu pro radost, z.s., se sídlem Přívozní 1064/2a, Praha 7, PSČ 170 00, identifikační číslo: 05580421,zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Praze, oddíl L, vložka 67098, („ASPR“) upravují práva a povinnosti mezi ASPR a třetími osobami vyplývající z registrací na charitativní sportovní akci „Proběhni se“ („Akce“) prostřednictvím rozhraní webové stránky www.probehni.se a www.sportid.online (dále jen „webová stránka“ a „webové rozhraní“) a veškeré s tímto související vztahy.

Pořadatelem a osobou odpovědnou za uskutečnění a obsah Akce je pořadatel, kterým je Nadační fond České srdce, se sídlem Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, IČO: 05008689, („Pořadatel“), nikoliv ASPR. ASPR pouze obstarává pro Pořadatele výběr darů a správu on-line registrací v rámci Akce (tzn. výběr startovného), a to na základě smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Pořadatelem a ASPR.

 
Registrací na sportovní běžecký závod v rámci Akce a úhradou startovného, uzavírá třetí osoba („Závodník“) smluvní vztah s Pořadatelem Akce, jehož obsahem je poskytnutí daru Pořadateli a umožnění Závodníkovi účast na běžeckém závodu v rámci Akce. Výtěžek ze startovného bude předán ASPR v plné výši Pořadateli a použit na podporu a rozvoj činnosti Pořadatele. Pro financování nezbytných nákladů na organizaci Akce může být Pořadatelem použito 10–30 % ze startovného.

Závodník se zavazuje k poskytnutí daru Pořadateli a objednává startovné na závod v rámci Akce přímo z webového rozhraní po své registraci. Při registraci na webové stránce a při objednávání startovného je Závodník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené při objednávání startovného jsou ASPR považovány za správné.

Pro objednání startovného na Akci vyplní Závodník objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  1. Objednávaném startovném,
  2. Způsobu úhrady ceny startovného (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Závodníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Závodník kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou považovány za správné. Smluvní vztah mezi Zákazníkem a Pořadatelem vzniká dokončením registrace na Akci (akceptací), jež je Zákazníkovi zasláno elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka.

ASPR je na základě smlouvy o spolupráci uzavřené s Pořadatelem pouze platebním místem a obdarovaným je přímo Pořadatel. Na základě uvedené smlouvy je Pořadatel povinen Závodníkovi na jeho písemnou či e-mailovou žádost poskytnout potvrzení o uzavření darovací smlouvy.

Cenu startovného může Závodník uhradit následujícími způsoby:

  1. bezhotovostně převodem na účet ASPR;
  2. bezhotovostně platební kartou;
  3. benefitní kartou Sodexo, Edenred, Upšek;

V případě bezhotovostní platby je cena (dar) splatný do 3 pracovních dnů od uzavření smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit cenu startovného (dar) splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet ASPR.

Registrací a poskytnutím osobních údajů, Závodník souhlasí se zpracováním a správou poskytnutých údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“). Správcem osobních údajů je Nadační fond České srdce, se sídlem Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, IČO: 05008689 (dále jako „Správce“) a Asociace sportu pro radost, z.s., se sídlem Přívozní 1064/2a, Praha 7, PSČ 170 00, identifikační číslo: 05580421,zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Praze, oddíl L, vložka 67098, vykonává v souvislostí s Akcí pro Pořadatele činnosti v pozici zpracovatele. 

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem uzavírání darovacích smluv, výběru darů, evidence dárců a identifikace Závodníků při Akci (prezence, přidělování startovních čísel, měření času), vyhodnocení výsledků a informování o dalších ročnících Akce a dalších aktivitách Pořadatele. Zpracování osobních údajů je prováděno Pořadatelem a současně je bude zpracovávat též ASPR i poskytovatelé softwarů, aplikací a služeb, které Pořadatel využívá ke zpracování registrací a informování o své činnosti.

Správce je v souladu se zákonem 480/2004 Sb. oprávněn z titulu oprávněného zájmu zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona  případě, že jste takové zasílání při poskytnutí vaší emailové adresy neodmítli, a to pro účely zasílání sdělení o dalších ročnících Akce, informací o činnosti Pořadatele a nabídkách dalších aktivit Pořadatele. Proti tomuto zpracování můžete vznést v budoucnu námitku nebo je vůči Správci odmítnout.

Správce při shromažďování, zpracovávání a uchovávání osobních údajů dbá v plném rozsahu ochrany práv subjektů údajů tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údaj subjektům údajů náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít:

  • právo přístupu ke svým osobním údajům - kdy můžete po nás požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů
  • právo na přenositelnost údajů  tzn. získat osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

V případě zpracování prováděném a základě Vašeho souhlasu, máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování dále nebudeme provádět. Souhlas můžete odvolat na níže uvedené emailové nebo poštovní kontaktní adrese. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že Správce nebo pověřené třetí osoby provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, neúplné či dochází-li k jejich zpracován pro daný účel bez odpovídajícího právního důvodu, můžete požadovat abychom:

  • opravili a/nebo doplnili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají
  • provedli výmaz vašich osobních údajů - zejména tehdy nejsou-li vaše osobní údaje již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny)
  • nebo omezili zpracování vašich osobních údajů (zejména tehdy popíráte přesnost osobních údajů nebo zpracování je protiprávní a odmítnete výmaz osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití nebo Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků)

Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Odesláním registračního formuláře do závodu udělujete Správci v souvislosti se svou účastí v závodu souhlas, v souladu s ustanovením § 84 a násl. Občanského zákoníku v platném znění, s pořízením své podobizny, zvukových, obrazových či zvukově obrazových záznamů v průběhu závodu a/nebo při předávání kterékoliv ceny, která Vám bude v rámci závodu předávána osobně (dále jen „snímek“) a udělujete souhlas s užitím snímku pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas udělujete bezplatně, bez věcného, množstevního a územního omezení na dobu 20 let. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Správce snímek v souladu s jeho určením poskytne.

V případě žádosti ve vztahu ke zpracování osobních údajů nebo žádosti o stažení materiálu s podobiznou se prosím obraťte na Pořadatele e-mailem na info@probehni.se nebo písemně na adresu Nadační fond České srdce, se sídlem Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 .

Podrobnější informace ohledně zpracování osobních údajů, které je prováděno prostřednictvím webové stránky www.probehni.se a www.sportid.online můžete nalézt zde.

 

 

Hlavní partner

Nadační fond Srdce
Boehringer Ingelheim

Oficiální partner

Ikem
Národní sportovní agentura

PARTNEŘI

PVK
Vitar
ČHÚ
OSA

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Běhej
Kudy z nudy

Pod záštitou

Nadační fond České srdce
Praha Kunratice

Finančně podporuje

Praha 4
Praha 11
Praha

MARKETINGOVÝ PARTNER

Raul!

DODAVATELÉ

Johny Servis
František Dron
Wooden dreams
Siegl